Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku Vysočiny.

Každoročně její pracovníci prezentují atraktivní nabídku Vysočiny na více než deseti českých i zahraničních veletrzích, tradičně připravují letní a zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny, tištěný turistický magazín, účastní se významných sportovních i kulturních událostí, spravují turistický portál www.vysocina.eu, zajišťují činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office a kanceláře pro podporu konferenční turistiky Vysočina Convention Bureau, organizují tzv. press tripy pro novináře, fam tripy pro zástupce cestovních kanceláří s cílem představit region profesionálům z oblasti cestovního ruchu a inspirovat je k navázání spolupráce a vytvoření zájezdů na Vysočinu.

Zřízení organizace cestovního ruchu s názvem Vysočina Tourism schválilo v listopadu 2007 Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Svou činnost Vysočina Tourism zahájila 2. ledna 2008. Důvodem zřízení organizace je koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu. Tento hlavní účel byl doplněn vedlejšími činnostmi, jako je například provozování obchodní činnosti v rámci platné legislativy v oblasti CR (např. reklamní činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej). Vysočina Tourism je 100% financována Krajem Vysočina, navíc čerpá finanční podporu z dotačních titulů.

Předmětem činnosti organizace je řízení a organizování analytické činnosti, koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za region, včetně návštěvnického managementu, propagace a prezentace regionu v celonárodním měřítku a na zahraničních trzích, shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů, koordinace činnosti turistických informačních center na území kraje, propagace a koordinace certifikací služeb na území kraje, výběr, zpracování řízení regionálních turistických produktů. Organizace spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněna uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství.

Priority Vysočina Tourism

 • zabezpečování činností krajské organizace destinačního managementu pro Kraj Vysočina
 • koordinace činnosti všech aktivních subjektů v kraji směřující k přípravě turistických produktů, pomoc při přípravě produktů a balíčků služeb a zajištění jejich externího marketingu – prezentace nabídek, produkce reklamních prostředků, práce s veřejností, podpora prodeje
 • koordinace činnosti turistických informačních center
 • spolupráce s oblastními organizacemi destinačního managementu v rámci Vysočiny
 • kompletní správa webového turistického portálu
 • poradenství pro subjekty v CR
 • koordinace vzdělávání pro subjekty v CR
 • řízení vlastních projektů
 • spolupráce se zřizovatelem
 • spolupráce s agenturou CzechTourism
 • spolupráce s organizacemi destinačního managementu v České republice na všech úrovních – je členem Asociace organizací cestovního ruchu
 • prezentace a propagace turistické nabídky (produkce propagačních materiálů, inzerce, veletrhy, workshopy, specializované akce)
 • spolupráce s profesními a dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu
 • vyhodnocování statistických dat

Vysočina Tourism je držitelem certifikátů v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu a Českého systému kvality služeb.

pdfCertifikát - Kategorizace DMO

pdfCertifikát Českého systému kvality služeb

Vize organizace

Chceme být prestižní, výkonnou a respektovanou organizací přispívající v zájmu svého zřizovatele a partnerů v Kraji Vysočina z řad měst a obcí, podnikatelského sektoru a veřejnosti k rozvoji udržitelného cestovního ruchu s cílem udržení zaměstnanosti v regionu. Svými marketingovými aktivitami chceme přispět k tomu, aby se Vysočina stala vyhledávanou turistickou destinací. Zároveň chceme být uznávaným partnerem a platným členem profesních a odborných organizací v cestovním ruchu.

 

Výroční zpráva organizace za rok 2020

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2020 - poskytování informací dle zákona 106

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2020

 

Výroční zprávy organizace za rok 2019

pdf Výroční zpráva Vysočina Tourism 2019 - poskytování informací dle zákona 106

pdf Výroční zpráva Vysočina Tourism 2019

pdf Výroční zpráva Vysočina Convention Bureau 2019

pdfVýroční zpráva Vysočina Film Office 2019

 

Dokumenty

pdf Zřizovací listina

pdfDodatek zřizovací listiny 1

pdfDodatek zřizovací listiny 2

pdfDodatek zřizovací listiny 3

pdfDodatek zřizovací listiny 4

pdfDodatek zřizovací listiny 5

pdfOrganizační řád

docPodlicenční smlouva – vzor

pdfSazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.