O organizaci


Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v listopadu 2007 zřízení nové organizace cestovního ruchu s názvem Vysočina Tourism, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě, která svoji činnost zahájila 2. ledna 2008.
Cílem nové příspěvkové organizace je vytvoření dostatečně silné konkurenční pozice Kraje Vysočina na trhu cestovního ruchu.
Hlavní účel zřízení této organizace je koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu. Tento hlavní účel byl doplněn vedlejšími činnostmi jako je například provozování obchodní činnosti v rámci platné legislativy v oblasti CR (např. reklamní činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej).
Předmětem činnosti organizace je řízení a organizování analytické činnosti, koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za region, včetně návštěvnického managementu, propagace a prezentace regionu na celonárodním a zahraničních trzích, shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů, koordinace činnosti turistických informačních center na území kraje, propagace a koordinace certifikací služeb na území kraje, výběr, zpracování řízení regionálních turistických produktů. Organizace spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněna uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství.


Priority nově zřízené OCR:

 

 • koordinace činnosti všech aktivních subjektů v kraji směřující k přípravě turistických produktů, pomoc při přípravě produktů a balíčků služeb a zajištění jejich externího marketingu - prezentace nabídek, produkce reklamních prostředků, práce s veřejností, podpora prodeje
 • vyhodnocování statistických dat
 • sestavování a pravidelná aktualizace databází CR
 • koordinace činnosti turistických informačních center
 • kompletní správa webového turistického portálu
 • zřízení nových webových stránek příspěvkové organizace s nabídkami ke spolupráci
 • poradenství pro subjekty v CR
 • koordinace vzdělávání pro subjekty v CR
 • řízení vlastních projektů
 • spolupráce na celorepublikových projektech agentury CzechTourism
 • prezentace a propagace turistické nabídky (produkce propagačních materiálů, inzerce, veletrhy, workshopy, specializované akce)
 • spolupráce se zřizovatelem
 • spolupráce s agenturou CzechTourism
 • spolupráce s profesními a dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu (A.T.I.C. ČR, AHRČR, Svaz venkovské turistiky, ECEAT atp.)
Jako nejvhodnější se jevila právní forma příspěvkové organizace kraje a to proto, že
100 % financování je v současné době zajišťováno Krajem Vysočina a také je zachována možnost čerpat finanční podporu z EU. Zároveň bylo zrušeno na krajském úřadě oddělení cestovního ruchu. Na oddělení pracovali tři pracovníci. Dva z nich přešli do nové organizace cestovního ruchu a jeden pracovník, který řeší koncepční materiály a grantové programy Fondu Vysočina v oblasti cestovního ruchu, zůstal ve struktuře úřadu. Z odboru regionálního rozvoje přešel cestovní ruch pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

Vize organizace
Chceme být prestižní, výkonnou a respektovanou organizací přispívající v zájmu svého zřizovatele a partnerů v Kraji Vysočina z řad měst a obcí, podnikatelského sektoru a veřejnosti k rozvoji udržitelného cestovního ruchu s cílem udržení zaměstnanosti v regionu. Svými marketingovými aktivitami chceme přispět k tomu, aby se Vysočina stala vyhledávanou turistickou destinací. Zároveň chceme být uznávaným partnerem a platným členem profesních a odborných organizací v cestovním ruchu.

 

Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016Zpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz